Személyes adatok védelme

   A személyes adatok védelme, adatvédelmi tájékoztató

(Az Európai Únió személyes adatok védelméről szóló rendelkezése írja elő ennek feltüntetését a honlapunkon.)

 

Adatvédelmi Tájékoztató
Magyar Református Cursillo Titkársága 

I. Általános rendelkezések

A Magyar Református Cursillo Titkársága, mint Adatkezelő a személyes adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint végzi.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseire figyelemmel egyben a Magyar Református Cursillo Titkársága (továbbiakban: Adatkezelő) Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak megfelelően kerülnek végrehajtásra.

Az adatkezelés során az Adatkezelő a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, az integritás és bizalmas jelleg alapelveknek megfelelően, azok betartásával jár el. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt személyes adatokat.

II. Az Adatkezelő meghatározása

Az Adatkezelő által szervezett háromnapos cursillós rendezvényen (továbbiakban: rendezvény) résztvevők személyes adatainak Adatkezelője a Magyar Református Cursillo Titkársága.

Az Adatkezelő elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  
Az adatkezelést a Magyar Református Cursillo Titkársága belső munkatársai végzik, az adatokat az adatkezelés során kizárólag ők ismerhetik meg.

III. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő a rendezvények résztvevőinek személyes adatait a kapcsolattartás és a közösség eseményeiről szóló tájékoztatás céljából kezeli, csak olyan személyes adatot kezel, amelyet a résztvevők a munkatársak számára a rendezvényen történő részvétel során önkéntesen és kifejezett hozzájárulásukkal a rendelkezésükre bocsátottak és amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek és a cél elérésére alkalmasak.

IV. Az Adatfeldolgozók adatai

Az Adatkezelő a személyes adatokat a rendezvények résztvevőinek érdekében és javára végzett tevékenysége teljesítése céljából kezeli és továbbíthatja az Adatfeldolgozók részére. Ilyen Adatfeldolgozók például az önkéntes alapon végzett pénzügyi feladatok lebonyolítására kijelölt magánszemély és az ország területi felosztásához igazodó régiónkénti kapcsolattartásra kijelölt magánszemély, továbbá a rendezvényre történő regisztrációs folyamatban önkéntesen résztvevő magánszemély és a rendezvény lebonyolítása során a személyes adatok egyeztetésére kijelölt magánszemély. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel. Saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az Adatfeldolgozók ismerhetik meg. Ezen magánszemélyek kiválasztása és felügyelete a legnagyobb gondossággal történik. Az Adatkezelő az Adatfeldolgozóktól is megköveteli a biztonsági intézkedések megtételét a kezelt személyes adatok védelme érdekében, a magyar és EU-s adatvédelemre vonatkozó törvényi szabályozással összhangban.

V. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezeljük:

  • a rendezvényen résztvevő természetes személy kifejezett hozzájárulásával; GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja,
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a): Az érintett hozzájárulása,
  • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A rendezvényen résztvevő természetes személy a jelentkezési lapon a regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a regisztrált résztvevők (továbbiakban: Érintett).

A kezelt adatok köre: az Érintett által a regisztráció során megadott személyes adatok: név, elérhetőség (cím, telefon, email), foglalkozás, életkor, ajánló.

Ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán alapul, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az Adatkezelő adatkezelésének jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

A GDPR 9. Cikk (2) bekezdés d) pontja [nem tilos az adatkezelés, ha az világnézeti, vallási célú alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára],

A GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a) pontja: „az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben említett tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával;”

VI. Az adatkezelés céljai

A GDPR 4. Cikk 1. pontja szerinti személyes adatok, valamint a GDPR 9. Cikk (1) bekezdése szerinti különleges kategóriájú személyes adatok (vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló személyes adatok) tervezett kezelésének célja nem csak az egyszeri, a rendezvényen való részvétellel történő három napos ismeretátadás, hanem minden résztvevő keresztény hitének folyamatos táplálása: a közösségi hírek továbbítása, új közösségi alkalmak szervezése által.

Az adatgyűjtés célja: a cursillós közösség eseményeiről tájékoztatás, kapcsolattartás.

VII. Kommunikáció és tájékoztatás

Ha Ön kifejezetten és önkéntesen hozzájárult a rendezvényre jelentkezés során, akkor az Adatkezelő jogosult arra, hogy Önt tájékoztassa az általa szervezett cursillós alkalmak aktuális információiról, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos lényeges tudnivalókról.

VIII. Az adatok átadása

Az Ön személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk ki. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaik, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A Magyar Református Cursillo Titkársága csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

IX. Az adatkezelés időtartama

Nem őrizzük az Ön adatait hosszabban, mint ami ahhoz szükséges, hogy teljesüljön a feldolgozás célja.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az adatkezelői nyilatkozat hatálya alatt, annak visszavonásáig.
Az adatkezelés önkéntes alapon nyújtott hozzájáruláson alapul. Az érintett az adatai kezelésére vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A visszavonás a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

X. A személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében az Adatkezelő a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik.
Adatait különösen védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon.

XI. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha az érintett adatváltoztatási kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében. 

Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, Önnek joga van arra, hogy megkapja az Adatkezelő által tárolt személyes adatait, strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható, Az Adatkezelő a nyilatkozat hozzá történő beérkezését követően 15 napon belül köteles átadni az érintett általa kezelt adatait. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségen.
Az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 30 napon belül), miután Ön kérelmezte adatainak törlését.
Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségen.
Az érintett jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) is fordulhat. A bírósági jogérvényesítés részletes szabályait az Info tv. 22. §-a és a GDPR 79. Cikke tartalmazza.

A Magyar Református Cursillo Titkársága jogosult jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben.

Magyar Református Cursillo Titkársága

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelet https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=HU a linkre kattintva megnyitható

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
 2011. évi CXII. törvény  a linkre kattintva megnyitható.