Ultreya Marosvásárhely 2008. dec. 13.

Ultreya Marosvásárhelyen

   2008. december 13-án Marosvásárhelyen Ultreya-t tartottunk. Tünde levelét és Attila jegyzeteinek
részleteit olvashatjátok az alkalomról. Két fénykép is látható a találkozóról.

 

 

Kedves testvérem !

   "Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak , Jézusnak megismerésében." (2Péter 1.2.)

  Nagy szeretettel üdvözöllek a 2009-es év első napjaiban. Hála és öröm tölti el szívemet, hogy egy családhoz, az Úr családjához tartozhatunk. Te is átélted a Cursillo semmihez nem hasonlítható élményét, örömét, csoda megélését, akár először életedben, akár érett keresztyénként. Remélem, hogy a megtapasztalt szeretet még mindig erőt ad az örök negyedik nap megélésében. 2008 december 13-án Marosvásárhelyen Ultreya-ra került sor.

  Mellékelem egyik testvérünk jegyzetét erről az Ultreya-ról és az ott készült fotókat. Kérlek, hogy a következő alkalmakat is hordozd imádban, hogy még sok személy ismerje meg az Urat és részesüljön ebben az örömben. Marosvásárhelyen minden hónap utolsó szerdáján, a kövesdombi gyülekezetben, este 6 órától Cusillos találkozót, Bibliaórát tartunk, ahova szeretettel várunk. Ha még tudsz hasonló találkozókat más helységekben, értesítsd a testvéreket. Kívánom, hogy mélyítsd a hitedet, erősödj a szolgálatban, csatlakozz közösséghez és ne feledd, hogy "Krisztus számít rád". Bármi történhet velünk "Krisztus és én többségben vagyunk!"

  Boldog Új Évet! Testvéri szeretettel

  Tünde                                                                                             

 Ultreya_1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ULTREYA – Kövesdomb, Marosvásárhely 2008. december 13.

  A kövesdombi lelkipásztor köszönti az egybegyűlteket. Felkéri a mákófalvi lelkipásztort: tartsa meg az istentiszteletet.

  Eléneklődik a 463-as ének, Isten élő lelke jöjj. Felolvasódik textusként Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 12 részének 4-5 verse: ” Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. ” 

Részletek az igehirdetésből: Sokan vagyunk sok félék. Másként látjuk a dolgokat, más véleményeink vannak a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben. Kérdés, hogy ebben az összevisszaságban, sokszínűségben lehet-e és hogyan egységben élni, ahogy Krisztus kéri?

  Pál a Korinthusi levélben beszél a testrészeink összefüggéséről, egymásra utaltságáról. Minden testrésznek megvan a saját feladata és mindegyikre szükség van. Az Úr a mi testünket egy teljes harmóniába teremtette, sokszínű, de mégis egységben működik. Egy tag se tud haté A konyan működni a másik nélkül. Egyik testrész hat a másik testrészre. Mindegyikünk volt már Cursillon, utána különböző közösségekben dolgozunk, de azóta a célunk, hogy a testem, a szívem, a szemem, a kezem, a lelkem ép legyen. Kérdés, közös-e a cél? Hogy lehet a sokféleségben egységet teremteni, a kulcs, hogy állapítsuk meg a közös célt? Mi a közös cél? Gondoljunk a családra, a házi bibliaórára, a közösségre. Vagy pont egy virágmezőre ahol pipacs, margaréta és sok más virág van, milyen szép egy ilyen mező, minél színesebb annál pompásabb! Nem az a lényeg, hogy mindenki ugyanazt csinálja, de egy cél érdekében tevékenykedjünk, és akkor alakul ki a teljes egység.

  Láttuk Jánost és Pétert, két különböző lelkületű apostolt, de akik együtt tudtak hatékonyan dolgozni. Azt add ami a tiéd, nem kell te Péterre vagy Jánosra hasonlíts, a fontos, hogy legyen egy közös cél. Nem az egy a fontos, az egész a lényeg. Mindenki a maga ízét adja bele. Ne sajnáld és ne próbáld a másét belevinni. Kérdés, hogy beleadtuk-e ízünket a gyülekezetünkbe? Beleadod-e testvérem az ízed, az egyéniséged a közös cél érdekében? Lehet adni a gyengébbet, az olcsóbbat, és elvárni, hogy legyen mindenki hálás, mert adtam valamit. Nem, ez így nem jó, a legjobbat kell beleadni! Amit adsz, azt kapsz.

  Hogy lehet ezt megvalósítani? Az Efézusi levél 4,15-16-ban ez van leírva: ” hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. ” Mindenben elbukhatunk, még ha a legjobbat is beleadjuk, ha nem akarunk növekedni a fej Krisztusban. Ha egy nagy körben állunk, úgy tudunk közelebb kerülni a központhoz, a Krisztushoz, ha elindulunk a középpont felé, és akkor egy idő után észrevesszük, hogy egymáshoz is közelebb kerültünk. Közeledjünk nyugodtan a főnökhöz, a Krisztushoz, mert ha ezt megtesszük, a másikhoz is közelebb leszünk!

1. Közös-e a cél, a családban, a bibliaközösségben, az ifjúsági közösségben, a nőszövetségben, a presbitériumban? Krisztus a főpapi imában ezért imádkozik, legyen megtartva a közösségünk.

2. Beleadunk-e mindent? Krisztus a maximumot adta, meghalt érettünk. Mi nem kell ezt tegyük, de mi is sokat tehetünk ezért.

3. Közeledjünk Krisztushoz! Ő egybe tudja szerkeszteni a tagokat, bízzuk rá magunkat! Eléneklődik a 167-es ének, Jöjj mondjunk hálaszót. Majd imádság hangzik el, melyet mindenki egyéni csendes imádsága követ, majd közösen elmondódik a Mi Atyánk.

   Felcsendül a 459-es ének, Az Isten Bárányára letészem bűnöm én, majd elkezdődik az Úrvacsora. 

Részletek az Úrvacsorai igehirdetésből: Felolvasódik Pál apostol első leveléből a Korinthusi gyülekezethez a 11 részből a 23-dik és az azt követő versek. Jézus meghalt érted. Ha valaki hisz őbenne, nem kell féljen az ördög rabságától. Öröm kell legyen bennünk, mert Krisztus megszabadított, aki benne hisz, az szabad. Bármi is volt az életemben, tudhatom, hogy Krisztus megtisztított, a saját vérében. Jézus élni akar benned!

  Jézus nem maradt a sírban, feltámadott, Ő élni akar a hívő emberben, Ő élni akar benned. Lelki egység Krisztussal. Ez nem jelenti, hogy a hívő ember jobb lesz, hanem a régi természetem mellé kapok egy újat, egy krisztusi természetet. Aki azelőtt mindenért idegeskedett, ma lehet, hogy békességben él, mert Ő él benne. Jézus szolgálni küld téged. Jézus elküld bennünket. Ő megmosta a tanítványok lábát, példát adott nekünk, hogy ahogy ő tett, mi is úgy tegyünk. Jézus azt adja, amire szükségünk van. Nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon az embereknek, nekem. Jézus a maga természetét akarja nekünk adni. Ez egy nagy kiváltság, hogy Jézus használni akar minket. Megtanít, hogy vegyem fel a más keresztjét és majd tapasztalni fogom, hogy az enyém is könnyebbül.

  Az öröm-szerzés legyen a Krisztus tanítványainak a szenvedélye. Jézus vár téged a mennybe! Kicsi szó, amire ritkán gondolunk ” amíg eljön, amíg visszajön ”. Adventben vagyunk, mely utalás arra, hogy eljön egy nap, egy ünnep-nap, amely egy olyan öröm kezdete, aminek nem lesz vége. Jézus vár minket a mennybe. Legyen áldott érette az Isten szent neve!

  A program folytatásaként bizonyságtételek hangzanak el.

  Gondolatok, amík elhangzottak: - kell imádkozni, hogy Isten megmutassa feladatunkat a közösségben, - a Cursillo után a kétségeink eltűntek, - nem hiszem már, hogy Isten él, hanem most már tudom, - higgyük, hogy Isten azért osztott nekünk talentumokat, mert célja van velünk, - a Cursillo rámutatott egyéni értékeinkre, és hogy hogyan épülnek ezek bele a nagy gyülekezeti értékrendbe, - figyelni kell a lankadókra, mert megbomolhat a kör, - a közös alkalmak nem a tudásunkat, hanem a hitünket növesztik.

  Végül eléneklődik a 471-es ének, Fel barátim, drága Jézus. Közös fénykép készül a résztvevőkkel, majd a lelkipásztor Isten áldását tolmácsolja. Az alkalmat a Kövesdombi egyházközség ifjúsági házában rendezett szeretetvendégséggel zártuk.

  A következő Cursillo terveink szerint Szovátán lesz 2009 március 26-29 között.

                                                              Lejegyezte: Attila.

Ultreya_2